BSFT

Evidensbaserad förändring för familjer

Vad är BSFT?


Brief Strategic Family Therapy (BSFT®)är en evidensbaserad och strukturerad familjeterapimodell designad för att hjälpa barn och ungdomar som uppvisar tecken på normbrytande beteenden, exempelvis oppositionellt beteende, skolk, brottslighet och droganvändning. BSFT är inte bara effektiv för ungdomarna själva, utan gynnar hela familjen.


Många familjer kämpar med konflikter, ilska, känslor av uppgivenhet, negativa interaktionsmönster och samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Genom BSFT® omstruktureras samspelsmönster inom familjen, vilket leder till förbättrad kommunikation, stärkta relationer, minskad stress och höjd funktionalitet. Omstrukturering av dessa mönster lägger grunden för varaktig förändring, ger familjemedlemmarna verktyg för bättre konfliktlösning och bidrar till känsla av tillhörighet.

 

Modellen är utvecklad vid Center for Family Studies vid University of Miami och innehåller konkreta verktyg och strategier som familjen tränar på i samtalen. Behandlingen består vanligtvis av 12-16 sessioner under en period på 12-16 veckor, anpassade efter varje familjs specifika behov.


Målet med BSFT® är att effektivt minska eller helt avlägsna normbrytande beteenden hos barn och unga, för att förebygga fortsatta problem. Samtidigt stärks familjens förmåga att hantera såväl nuvarande som kommande utmaningar och kriser.


BSFT® (Brief Strategic Family Therapy) är en framstående och evidensbaserad terapimetod som har fått erkännande på nationell nivå. Den rekommenderas av Socialstyrelsen som en av de främsta strukturerade familjebehandlingarna vid normbrytande beteende hos barn och unga.  BSFT är även inkluderad i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, vilket vittnar om dess bevisade effektivitet och relevans inom området. Denna rekommendation och inkludering understryker metoden som en pålitlig och effektiv behandlingsmetod som svarar mot de utmaningar och behov som kan uppstå inom familjer.

 


 

 

Målgrupp

Barn och Ungdom

BSFT® i Sverige kan användas för behandling av barn och ungdomar i åldrarna 10-17 år som uppvisar normbrytande beteende såsom:

 

 • Alkohol- och droganvändning.
 • Brottsligt beteende.
 • Destruktiva kamratrelationer, t.ex. risk att bli indragen i kriminalitet.
 • Oppositionellt, trotsigt beteende.
 • Aggressivt, våldsamt beteende.
 • Sexuellt riskbeteende.
 • Svag skolnärvaro.

 • Bristande skolprestationer.

  Familjemönster

  Familjer som skulle ha nytta av BSFT® kämpar ofta med emotionell berg-och-dalbana, där känslor av ilska, uppgivenhet och utmattning tar överhanden. Detta kan leda till känslor av maktlöshet, som om inga ansträngningar skulle göra någon skillnad. BSFT® är utformat för att omstrukturera negativa samspelsmönster och ersätta dem med kraft, hopp och konkreta strategier. Nedan listas några exempel på vanliga samspelsmönster som modellen adresserar:


  • Samarbetsproblem, tex om föräldrarna inte vill sitta i samma rum.
  • Oenighet mellan föräldrar kring barnuppfostran, exempelvis gränssättning och regler.
  • Obalans mellan gränser och omsorg.
  • Upplevelse av att inte vara lyssnad på eller förstådd.
  • Höga nivåer av konflikter, inklusive potentiellt våld, samt spänningar och distans mellan syskon.
  • Undvikande kommunikationsmönster, att inte vilja såra eller "välja sida".
  • Negativitet kring en eller flera familjemedlemmar.

  Implementeringsprocess


  Ungdomars beteendeproblem och familjedynamik utgör en växande utmaning för många kommuner. För att möta detta överväger fler och fler kommuner att använda evidensbaserade metoder som Brief Strategic Family Therapy (BSFT®). Den här guiden beskriver hur en kommun kan införa och använda BSFT®

  1.

  Lokal

  behovsanalys


  a) Kartlägg behov och utmaningar som rör ungdomars normbrytande beteende och familjeförhållanden i kommunen.

  b) Differentia Family, som företräder BSFT® i Sverige, tillhandahåller relevant information som hjälper kommunen bedöma om BSFT® uppfyller de specifika behoven.

  2.

  Lokala förutsättningar & genomförbarhet


  En detaljerad genomgång av BSFT® och dess implementering i relation till kommunens specifika förutsättningar. Här inkluderas allt från rekrytering av behandlare till finansiering och kontraktsfrågor.

  3.

  Utbildning & teametablering


  Avgörande för framgången med BSFT® är att ha ett kompetent team. Denna del fokuserar på hur man bildar och utbildar ett sådant team. Se avsnittet om utbildning för mer utförlig beskrivning hur utbildning i BSFT® går till.   4.

  Behandling & kvalitetssäkring


  Detta avsnitt beskriver hur man upprätthåller en hög behandlingskvalitet och säkerställer att behandlingsresultaten är de önskade.

  5.

  Uppföljning, utvärdering & fortlöpande utveckling


  För att säkerställa en kontinuerlig kvalitet och effektivitet i BSFT®-arbetet, organiserar vi regelbundna uppföljningsmöten: månatligen med dem som är nära involverade i teamets arbete och kvartalsvis med organisationens ansvariga ledning.

  Utbildning


  BSFT® ser utbildning och implementering som en enhetlig process. Det innebär att när du engagerar dig i BSFT®, får du både utbildning och de verktyg som krävs för att framgångsrikt implementera modellen i din organisation.


  I Sverige har Differentia Family, i nära partnerskap med University of Miami BSFT® Institute, licens att erbjuda utbildning i BSFT®

  1.

  Workshop 1 & 2


  Workshop 1 & 2 omfattar fem heldagar med en välbalanserad blandning av aktiviteter under en vecka. Utbildningen kombinerar interaktiva föreläsningar, visning och analys av filmer från familjeterapisessioner och  praktiska övningar.

  2.

  Start av behandling 


  Direkt efter Workshops 1 & 2, börjar behandlarteamet att ta emot familjer. En behandlare som arbetar på heltid tar ansvar för 10 familjer under en behandlingsperiod som varar mellan 12 till 16 veckor. För att säkerställa kvaliteten och kontinuerlig utveckling, filmas samtliga behandlingssamtal, vilka sedan används för vidare handledning.


  3.

  Handledning


  Handledning påbörjas veckan efter utbildningens avslut och fortsätter kontinuerligt så länge BSFT® tillämpas av teamet. Varje vecka ägnas två timmar åt detta. I stället för traditionell självrapportering baseras handledningen på direkta observationer från inspelade familjesamtal. Att använda det filmade materialet ger möjlighet till konkret och specifik feedback, vilket är avgörande för en ständig förbättring av behandlingskvaliteten.  4.

  Workshop 3


   Efter cirka sex månader av praktik och regelbunden handledning tar teamet del av en intensiv 2,5 dagars Workshop 3. Denna fungerar som en brygga mellan inledande lärande och fördjupad kompetens. Workshopen innefattar direkthandledning, adresserar eventuella utmaningar teamet mött och stärker teamets kapacitet att effektivt implementera BSFT® i deras fortsatta arbete.

  5.

  Kontinuerlig utveckling


  I det femte steget fokuserar vi på långsiktig kompetens: en intern handledare utses och utbildas, teamet får årliga boosterworkshops och fortsatt veckovis handledning. Löpande uppföljningsmöten med organisationen bibehåller en konstant kvalitetsdialog.

  Forskning


  BSFT® har utvärderats i flertalet randomiserade klinika studier med fokus på: 


  • Att engagera hela familjen i behandlingen.
  • Fullfölja behandlingsprocessen.
  • Familjens funktion och dynamik.
  • Ungdomars drogkonsumtion.
  • Kriminellt beteende.

   

  Forskning visar att jämfört med kontrollgrupper ger BSFT®-interventionen


  • Ett högre deltagande i terapi.
  • Minskning av normbrytande beteende.
  • Minskning av socialiserat våld.
  • Minskning av droganvändning.
  • Bättre familjefunktion.


  Se nedan för konkreta exempel på forskningsstudier kring BSFT®.

   

  Engagemang, att påbörja och fullfölja behandling:

   

  Effektiviteten av BSFT® engagemang testades i tre separata studier med spansktalande familjer och ungdomar med beteendeproblem och drogproblem. I den första studien tilldelades spansktalande familjer med droganvändande ungdomar slumpmässigt till BSFT® + Vanligt Engagemang (kontrollgrupp) och BSFT® + BSFT® Engagemang (experimentgrupp). 93% av familjerna i BSFT® Engagemangsgruppen inleddes i behandling jämfört med endast 42% av familjerna i Vanligt Engagemang. Dessutom fullföljde 75% av familjerna i BSFT® Engagemangsgruppen behandlingen jämfört med endast 25% i den vanliga behandlingsgruppen (Szapocznik et al, 1988). En andra studie (Santisteban et al., 1996) fann att 81% av BSFT® Engagemangsgruppens familjer framgångsrikt inleddes i behandling, medan 60% av kontrollgruppens familjer inleddes. En tredje studie (Coatsworth et al, 2001) med en communitykontrollgrupp fann 81% engagemang i BSFT® och 61% för communitykontrollgruppen. Av dessa var 71% av BSFT®-fallen kvar till behandlingens slut, men bara 42% av communitykontrollfamiljerna fullföljde.

   

  Normbrytande beteende:

   

  BSFT®-modellens effektivitet i att minska beteendeproblem och drogmissbruk testades i två randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar. I den första studien lottade José Szapocznik och hans kollegor beteendeproblem och emotionella problem med 6-11 år gamla pojkar till BSFT®, individuell psykodynamisk barnpsykoterapi eller en rekreationell placebo-kontrollgrupp. Analyser visade att BSFT®-behandling var lika effektiv som individuell psykodynamisk barnpsykoterapi och mer effektiv än den rekreationella kontrollen när det gällde att minska barnens beteende- och emotionella problem och att bibehålla dessa förbättringar 1 år efter avslutad behandling. Vid 1-årsuppföljningen var dock BSFT®-behandlingen associerad med en signifikant förbättring i familjefunktion enligt observatör, medan individuell psykodynamisk barnpsykoterapi var associerad med en signifikant försämring.

   

  En randomiserad prövning (Santisteban et al., 2003) som jämförde effektiviteten av BSFT®-interventionen med grupprådgivning (baserad på en intervention som ofta används i samhället) bland ungdomar med problematiskt beteende fann att BSFT-behandlingen var betydligt mer effektiv när det gäller att minska problematiskt beteende, umgänge med antisociala kamrater och cannabisanvändning samt förbättra familjefunktion enligt observatör. Grupprådgivning förvärrade dock beteendeproblem, umgänge med antisociala kamrater och cannabisanvändning.

   

  Minskning av socialiserat våld (brott i sällskap av kamrater):

  I en studie visade ungdomar som deltog i BSFT®-interventionen en signifikant större minskning av socialiserat våld än ungdomar i jämförelsegruppen, som fick en interaktiv inlärningsgruppsintervention (p < .01). I en annan studie visade ungdomar som fick BSFT®-interventionen en signifikant minskning av socialiserat våld (p < .001).

   

  Minskning av droganvändning:

  I en studie visade ungdomar som deltog i BSFT®-interventionen en signifikant större minskning i användningen av marijuana än ungdomar i jämförelsegruppen, som fick en interaktiv inlärningsgruppsintervention (p < .05). I en annan studie visade ungdomar som fick BSFT®-interventionen en signifikant minskning av övergripande droganvändning (p < .05). I en tredje studie visade tonårsflickor som deltog i BSFT®-interventionen en signifikant större minskning av droganvändning vid eftertestet (p < .001) och vid uppföljningen ett år senare (p < .05) jämfört med tonårsflickor i jämförelsegruppen, som fick en intervention bestående av strukturerade, detaljerade frågesessioner.

   

   

  Bättre familjefunktion:

   

  I en studie rapporterade ungdomar som deltog i BSFT®-interventionen en betydligt bättre familjefunktion på FES Cohesion-skalan än ungdomar i jämförelsegruppen, som fick en interaktiv inlärningsgruppsintervention (p < .05). Familjer i BSFT®-interventionsgruppen visade också en betydligt större förbättring på totala SFSR-poäng än familjer i jämförelsegruppen (p < .05). I en annan studie rapporterade både föräldrar och ungdomar som fick BSFT®-interventionen signifikanta förbättringar i familjefunktion på den allmänna skalan av Family Assessment Measure (p < .001 för både föräldrar och ungdomar). Effektstorlekarna var medelstora för föräldrarapporten (Cohen’s d = 0.58) och små för ungdomsrapporten (Cohen’s d = 0.42). I en tredje studie visade familjer som fick BSFT®-interventionen en betydligt bättre familjefunktion på SFSR vid uppföljningen ett år senare än familjer som tilldelades antingen en individuell psykodynamisk barnterapigrupp eller ett rekreativt kontrolltillstånd (p < .02).


  En studie använde ett stort urval av 480 familjer i åtta community-organisationer i USA och Puerto Rico för att jämföra BSFT®-modellen med den vanliga behandlingen som används i organisationernas ungdomsprogram (Robbins et al, 2010). 72% av ungdomarna hänvisades av det kriminalvårdande systemet. Påbörja och fullfölja insats: Familjer i den vanliga behandlingsgruppen var 2,33 gånger så sannolika att misslyckas med att inledas i behandling jämfört med familjer i BSFT® och 1,41 gånger så sannolika att misslyckas med att kvarhållas i behandling för minst 8 sessioner jämfört med familjer i BSFT. Resultat för kriminellt beteende och droganvändning: Studien fann att BSFT®-modellen var betydligt mer effektiv när det gäller att förbättra familjefunktionen än den vanliga behandlingen. Skillnader i droganvändning uppstod dock först vid 12-månadersuppföljningen. I BSFT®-gruppen var minskningar i droganvändning associerade med terapeuters efterlevnad av modellen. I ett osorterat urvalsfall, med terapeuter som hade många uppgifter och stora klientlistor, led efterlevnaden. Därför, för att bibehålla höga nivåer av efterlevnad och säkerställa snabbare behandlingsresultat, väljer vår nuvarande implementeringsmodell terapeuter och arbetar med terapeuter som är helt engagerade i BSFT®-modellen. I en 5-årsuppföljningsstudie visade BSFT-gruppen en signifikant minskning av kriminellt beteende och antalet återarresteringar (Horigian et al. 2015).

   

  Röster om BSFT® 

  "Min relation till mina föräldrar och syskon har förbättrats jättemycket tack vare BSFT."


  - Ungdom 

  "BSFT blev en vändpunkt för oss i familjen och jag är så tacksam för det."


  - Förälder

  "Jag kommer definitivt att rekommendera BSFT i framtiden baserat på de framgångar jag har sett med denna familj."


  - Socialsekreterare

  Kontakta oss

  Har du frågor, behöver information eller vill boka tid? Tveka inte att kontakta oss. 

   
   
   
   
   
  unsplash